Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn al onze verkopen onderworpen aan deze algemene voorwaarden. De aanvaarding van offertes, leveringsnota’s en facturen omvatten tevens de goedkeuring van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 2 PRIJZEN

De prijzen vermeld op ieder document, catalogus, prijslijst of publiciteitsfolder zijn enkel informatief en mogen onaangekondigd gewijzigd worden. Promoties zijn niet cumuleerbaar met andere kortingen.

ARTIKEL 3 BETALINGSVOORWAARDEN

De facturen zijn te betalen op de zetel van Knapen BV, netto zonder korting, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen en voor de vervaldag.

In geval van voorafgaande betalingstermijnen, wordt elke op de vervaldag onbetaald gebleven factuur onmiddellijk opeisbaar. Bovendien zullen de sommen die nog niet aan hun vervaldag toe zijn, zonder aanmaning kunnen worden opgeëist.

ARTIKEL 4 – LAATTIJDIGE BETALING

Bij laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of aanmaning, een interest ten belope van 1 % per maand vanaf de factuurvervaldag op het resterende saldo worden aangerekend. Bovendien wordt elke som van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 20 % verschuldigd met een minimum van 40,00 €, exclusief alle andere lasten en gerechtskosten die ook ten laste zijn van de wanbetaler.

ARTIKEL 5 LEVERING

De leverings – en/of uitvoeringstermijnen zijn indicatief, en mogen geenszins beschouwd worden als een waarborg of verbintenis van Knapen BV. De levering is op risico van de koper vanaf het ogenblik dat de goederen de zetel van Knapen BV hebben verlaten. Speciaal bestelde goederen worden nooit teruggenomen, voorraadartikelen met een inhouding van 10 % en binnen de 10 dagen. Indien de speciaal bestelde goederen niet worden afgehaald of aanvaard binnen een termijn van 8 dagen, dan wordt de koop verbroken. Op deze verbreking is een vergoeding verschuldigd die gelijk loopt met de werkelijke geleden schade en een minimum 20 % van de koopprijs.

ARTIKEL 6 RETENTIERECHT

Behoudens volledige betaling blijven de geleverde goederen volle eigendom van Knapen BV. Bijgevolg kan bij niet – betaling, op kosten en risico van de koper, ten alle tijden de goederen terug ophalen ongeacht de omstandigheden.

ARTIKEL 7 TRANSPORT, MONTAGE en VERZEKERING

De koper garandeert dat de plaats van levering steeds toegankelijk is voor Knapen BV. Tevens beschikt de koper over de nodige verzekeringen m.b.t. de uitvoering van de overeenkomst.

Administratieve formaliteiten aangaande de verzending (verzekering, douaneformaliteiten, aflevering, vervoer, etc.) geschieden voor rekening en op uitsluitende verantwoordelijkheid van de koper. De koper is verplicht de goederen te controleren bij ontvangst en zo nodig verhaal te vragen bij de vervoerder.

Verplaatsingskosten worden doorgerekend als zulks schriftelijk wordt overeengekomen.

Verpakkingen worden niet teruggenomen door Knapen BV, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen.

ARTIKEL 8 – WAARBORG -KLACHTEN

Enkel schriftelijke klachten, aangaande door Knapen BV geleverde goederen, en binnen de 8 dagen na leveringsdatum worden in acht genomen. Nadien wordt aangenomen dat de geleverde goederen definitief werden aanvaard.

De koper geniet de voorziene waarborgen voor zover de zaak of dienst gebruikt wordt voor het gebruik waartoe het is bestemd en op voorwaarde dat aan al de betalingsvoorwaarden is voldaan. De waarborg omvat geenszins de vervanging van materiaal wegens slijtage, beschadiging, gebrekkig onderhoud, verkeerd gebruik, onvoldoende controle en toezicht noch bij slijtage wegens omgevingsfactoren zoals stoffige omgeving en schadelijke inwerkingen van vloeistoffen of elektrische spanningsverschillen. Iedere wijziging door de koper, ook de miniemste, brengt het verval van de waarborg met zich mee.

ARTIKEL 9 - AANSPRAKELIJKHEID

Knapen BV draagt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de Koper zou lijden, van welke aard ook.

In geval van aansprakelijkheid zal de enige verplichting van Knapen BV erin bestaan om, naar haar keuze, ofwel de niet-conforme producten terug te nemen en te vervangen of te herstellen, ofwel de prijs van deze niet-conforme producten aan de koper te vergoeden.

In elk geval is de aansprakelijkheid van Knapen BV steeds en onherroepelijk beperkt tot maximum de waarde van de betrokken overeenkomst of levering exclusief BTW en kosten zoals gefactureerd en betaald door de koper en beperkt tot de eventuele aansprakelijkheid van onze leveranciers zelfs. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ongeacht het toepasselijke aansprakelijkheidsregime met inbegrip van, maar niet beperkt tot, contractuele aansprakelijkheid, aquiliaanse aansprakelijkheid, foutloze aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, en zelfs in geval van zware fout. Bovendien kan Knapen BV op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld wanneer de eventuele aansprakelijkheid van de leverancier zelf om welke reden dan ook niet (meer) kan worden ingeroepen.

ARTIKEL 10 – BEVOEGDHEIDSBEDING

Elke betwisting valt zonder uitzondering onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Antwerpen, afdeling HASSELT.

Bel ons op 013/664500

Langerode 1
3460 Assent
Routebeschrijving

Openingsuren
Van maandag tot vrijdag van 6 tot 18u, op zaterdag van 8 tot 12u.
Gesloten op zon- en feestdagen.

Ook gesloten op:
8 t.e.m. 10 april 2023
1 mei 2023
18 t.e.m. 21 mei 2023
27 t.e.m. 29 mei 2023
15 t.e.m. 30 juli 2023
12 t.e.m. 15 augustus 2023
1 november 2023
11 november 2023
24 t.e.m. 31 december 2023

Industriestraat 25
1910 Kampenhout
Routebeschrijving

Openingsuren
Van maandag tot vrijdag van 7 tot 18u, Op zaterdag van 8 tot 12u.
Gesloten op zon- en feestdagen.

Ook gesloten op:
8 t.e.m. 10 april 2023
1 mei 2023
18 t.e.m. 21 mei 2023
27 t.e.m. 29 mei 2023
15 t.e.m. 30 juli 2023
12 t.e.m. 15 augustus 2023
1 november 2023
11 november 2023
24 t.e.m. 31 december 2023