Privacyverklaring en cookiebeleid

Knapen BV houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (AVG) – ook gekend als General Data Protection Regulation (GDPR) waaraan elke organisatie moet voldoen sinds 25 mei 2018.

Knapen BV is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens in de hoedanigheid van ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Dit betekent dat Knapen BV:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt (deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring);
 • Uw uitdrukkelijke toestemming vragen als we deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 6.1. a Verordening);
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot strikt noodzakelijk voor doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (artikel 6.1. b Verordening)
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten als betrokken persoon omtrent uw persoonsgegevens

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN VERWERKERS

Knapen Gereedschappen BV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens is de volgende juridische entiteit:

Knapen BV
Maatschappelijke zetel: Langerode 1 - 3460 Assent
Ondernemingsnummer: BTW – BE – 0834.625.909
RPR E‐mailadres: info@knapengereedschappen.be

De heer Jens Snyers treedt op als functionaris gegevensbescherming (“data privacy officer”).

2. WAAROM EN OP WELKE BASIS VERWERKEN WE PESOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden door ‘Knapen BV’ verwerkt ten behoeve van één of meerdere van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Klantenondersteuning
 • Contact in geval van bestelling die is binnengekomen;
 • extra info nodig over bestelling of een herstelling;
 • Verzending van nieuwsbrieven en uitnodigingen (rechtsgrond: gerechtvaardigd belang);
 • Informatie over allerhande nieuwigheden en/of aanbiedingen die interessant kunnen zijn voor de uitoefening van uw activiteit. Dit kan via folders, nieuwsbrieven, e-mail, website of enig ander sociaal medium dat door Knapen BV wordt gehanteerd;
 • De verwerking van facturen en alle andere bedrijfsgerelateerde informatie en activiteiten;
 • De eventuele verwerking van klachten;
 • Relatie met leveranciers van goederen en diensten
 • U te kunnen contacteren aangaande alle nuttige en noodzakelijke informatie over leveringen van goederen en diensten;
 • U te kunnen contacteren als we extra info nodig hebben of willen geven over een herstelling die we hebben toevertrouwd;
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (rechtsgrond: gerechtvaardigd belang);
 • U te kunnen vragen informatie aan te leveren die nuttig zijn in het kader van onze activiteiten (prijslijsten, promoties, opleidingen, allerhande nieuwigheden en/of aanbiedingen, …) via elk geëigend kanaal;
 • De verwerking van facturen en alle andere bedrijfsgerelateerde informatie en activiteiten;
 • De eventuele verwerking van klachten;
 • Activiteiten (bijvoorbeeld de jaarlijkse “superpromodagen”)

Tenzij het gaat over gegevens en activiteiten die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (voor de levering van goederen en diensten), bent u vrij om al dan niet persoonsgegevens te verstrekken.

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS?

Knapen BV kan volgende persoonsgegevens opvragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor hoger vermelde doelstellingen:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm‐nummer, e‐mail, …
 • Bankrekeningnummer (indien relevant, bijv. voor het personeel)
 • Rijksregisternummer (indien relevant, bijv. voor het personeel)
 • Knapen BV kan foto’s verwerken die tijdens onze activiteiten (bijvoorbeeld tijdens onze opendeurdag) gemaakt werden. Foto’s die op dergelijke evenementen worden genomen, kunnen gebruikt worden in onze brochures en folders, op onze website of op de sociale media accounts van Knapen BV. Op uw eerste verzoek kunnen ten allen tijden de toestemming van het gebruik of het openbaar plaatsen van foto’s intrekken of bezwaar uiten tegen een welbepaald gebruik van uw foto d.m.v. een schriftelijke melding gericht aan ‘Knapen BV’ en dan zal die foto zo snel mogelijk verwijderd worden.
 • De website (www.gereedschappenknapen.be) kan koppelingen bevatten naar websites van derden die dienen voor uw gemak en ter uwer informatie. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de websites van derden. Het is mogelijk dat de betrokken website uw gegevens verzamelt en gebruikt voor andere doeleinden dan degene vermeldt in deze privacyverklaring. We raden u aan om de privacyverklaring van de betrokken site na te lezen vooraleer enige persoonsgegevens mee te delen.

4. WIE VERWERKT DE GEGEVENS?

Een algemeen overzicht van welke gegevens, door wie en op welke wijze verwerkt worden kunnen hieronder terug gevonden worden. Een gedetailleerd overzicht van de verwerkte gegevens en wie daarbij betrokken is, wordt bijgehouden in een register van verwerkingsactiviteiten en dit register is raadpleegbaar via de personen die verantwoordelijk zijn voor de GDPR. De heer Jens Snyers van Knapen BV kan hier voor verdere info worden gecontacteerd als functionaris gegevensbescherming.

De verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers kunnen beroep doen op onderaannemers om uw persoonsgegevens te verwerken.

De verwerkingsverantwoordelijken garanderen dat eenieder die toegang heeft tot deze persoonsgegevens, deze persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de instructies die zij hieromtrent krijgen en de gegevens strikt vertrouwelijk zijn.

De gegevens die u aan Knapen BV geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo kunnen we gebruik maken van een derde partij (verwerker) voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • Het verzorgen van IT‐infrastructuur (o.a. IT‐netwerk, telefoonnetwerk,…);
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Gepersonaliseerd materiaal (werkkledij, etc.);
 • Organisatie van activiteiten (bijvoorbeeld opendeurdag)

Met deze derde partijen (verwerkers) worden de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging ervan te waarborgen. Verder zullen verstrekte gegevens niet aan derden worden doorgegeven tenzij wettelijk verplicht en/of toegestaan is zoals bijvoorbeeld in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. Knapen BV doet beroep op derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst om de door u gevraagde diensten efficiënt te leveren zoals:

 • Het verzenden van nieuwsbrieven;
 • Het verkrijgen van uw mening over onze producten en diensten;
 • Eenvoudige bereikbaarheid (hiervoor kunnen sociale mediakanalen worden gebruikt);
 • Het leveren van de door u gevraagde producten en diensten.

Persoonsgegevens worden echter voornamelijk verwerkt voor interne doeleinden. Derhalve kan Knapen BV u verzekeren dat uw persoonsgegevens niet zullen worden verkocht, verhuurd of zullen worden overgedragen aan enige niet aan ons verbonden derde tenzij u daarmee uitdrukkelijk en voorafgaand hebt toegestemd.

Knapen BV garandeert een vergelijkbaar niveau van bescherming door contractuele verplichtingen op te leggen aan onze onderaannemers (leveranciers) die van dezelfde aard zijn als deze voorzien in dit Privacybeleid.

5. DIRECT MARKETING

Uw persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt voor doeleinden van direct marketing als u ons bij het doorgeven van uw gegevens uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming geeft.

Als u werd toegevoegd aan de direct-mailinglijst van Knapen BV mag Knapen BV uw persoonsgegevens gebruiken om u aanbiedingen, informatie over nieuwigheden en ander materiaal m.b.t. de bedrijfsactiviteiten van Knapen BV, haar producten en/of diensten, toezenden.

Bestaande klanten krijgen nieuwsbrieven en uitnodigingen (bijvoorbeeld voor onze opendeurdagen). Conform de GDPR-verordening mogen we altijd klanten mailen. We hoeven daar geen toestemming voor te vragen (rechtsgrond is hier dan ook gerechtvaardigd belang).

Deze toestemming kan steeds kosteloos en zonder opgave van reden worden ingetrokken door te klikken op ‘Uitschrijven’ onderaan elke promotionele e-mail of door het sturen van een eenvoudige e-mail naar info@knapengereedschappen.be of per eenvoudig schrijven.

6. BEWAARTERMIJN

Knapen BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van wat door de wet is vereist.

De gegevens worden zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden waarvoor deze verzameld zijn. Let op dat in bepaalde gevallen een langere bewaarperiode wettelijk vereist of toegelaten kan zijn. Hier kan bijvoorbeeld verwezen worden naar de bewaartermijn van facturen voor de FOD Financiën van minimum 7 jaar.

7. BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

Organisatorische maatregelen Knapen BV:

 • verwerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • toegangsbeperking: de toegang tot je gegevens wordt beperkt tot de personen die opgesomd werden in deze verklaring en de directe medewerkers die onder hun verantwoordelijkheid vallen;
 • geheimhoudingsverplichting: alle personen die namens Knapen BV kennis kunnen nemen van uw gegevens, zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan;
 • anonimiteitsprincipe: bij het verzenden van e-mails en communicatie, hanteren we een anonomiteitsprincipe, waarbij de bestemmelingenlijst niet zichtbaar zijn voor de overige ontvangers;
 • digitalisering: gegevens worden voor zoveel als mogelijk op beveiligde digitale wijze verwerkt om waar mogelijk te vermijden dat gegevens via digitale, papieren of andere weg op een verkeerde plek terecht komen of door derden raadpleegbaar zijn.

Technische maatregelen Knapen BV:

 • hanteren van een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op de systemen;
 • pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • testen en evaluatie van maatregelen.

8. UW RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, kopie correctie, verbetering of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.
Via hoger vermeld adres kan u ons hiervoor contacteren of via e-mail op info@knapengereedschappen.be. waarbij u duidelijk omschrijft over welke persoonsgegevens het gaat en welk recht je precies wilt uitoefenen.
U kan bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of aan een andere partij in uw directe opdracht.
Knapen BV mag vragen om u te legitimeren alvorens gehoor te verlenen aan voornoemde verzoeken om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent.

U kan concreet steeds contacteren voor:

 • het verkrijgen van uitsluitsel over het al dan niet door ons verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage of een kopie van die persoonsgegevens te verkrijgen
 • het aanpassen van uw onjuiste persoonsgegevens
 • het vervolledigen van uw onvolledige persoonsgegevens
 • het wissen van (bepaalde van) uw persoonsgegevens
 • het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • het overdragen van uw persoonsgegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

9. COOKIES

Knapen BV maakt gebruik van cookies op haar website.
Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webserver in de browser van uw computer of mobiele toestel wordt opgeslagen wanneer u de website bezoekt. De cookie bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden als u de website bezoekt (een "sessiecookie" genoemd) of als u later opnieuw naar de site surft (een "permanente cookie" genoemd). Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf heeft geplaatst; hij heeft geen toegang tot informatie op uw computer of mobiele toestel. Cookies worden opgeslagen op uw computer of mobiele toestel in uw browsermap. De inhoud van een cookie bestaat over het algemeen uit de naam van de server die de cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke versleutelde code.

Cookies zorgen over het algemeen voor een makkelijkere en snellere interactie tussen de bezoeker en de website. Ze helpen de bezoeker te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de inhoud van een website relevanter te maken. Hetzelfde geldt voor reclame op een website. Dit maakt het ook mogelijk om ze aan te passen aan de voorkeuren en behoeften van de bezoeker.

U kan de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kan op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van je computer of mobiele apparaat verwijderen. Wij verwijzen u graag door naar de officiële websites van de door u gebruikte browser om dit verder te ontdekken.

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken.

De enige cookies die gebruikt worden op https://www.gereedschappenknapen.be zijn deze voor Google Analytics:

10. KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen we u hierover direct contact met ons op te nemen (info@knapengereedschappen.be). U heeft eveneens het recht om een klacht in te dienen bij:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

11. WIJZIGING PRIVACYVERKLARING en COOKIEBELEID

Knapen BV kan haar privacy – en cookiebeleid steeds wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van wijzigingen in de desbetreffende wetgeving. De laatste versie is steeds beschikbaar op onze website (www.gereedschappenknapen.be)

Bel ons op 013/664500

Langerode 1
3460 Assent
Routebeschrijving

Openingsuren
Van maandag tot vrijdag van 6 tot 18u, op zaterdag van 8 tot 12u.
Gesloten op zon- en feestdagen.

Ook gesloten op:
8 t.e.m. 10 april 2023
1 mei 2023
18 t.e.m. 21 mei 2023
27 t.e.m. 29 mei 2023
15 t.e.m. 30 juli 2023
12 t.e.m. 15 augustus 2023
1 november 2023
11 november 2023
24 t.e.m. 31 december 2023

Industriestraat 25
1910 Kampenhout
Routebeschrijving

Openingsuren
Van maandag tot vrijdag van 7 tot 18u, Op zaterdag van 8 tot 12u.
Gesloten op zon- en feestdagen.

Ook gesloten op:
8 t.e.m. 10 april 2023
1 mei 2023
18 t.e.m. 21 mei 2023
27 t.e.m. 29 mei 2023
15 t.e.m. 30 juli 2023
12 t.e.m. 15 augustus 2023
1 november 2023
11 november 2023
24 t.e.m. 31 december 2023